INFOSONIC

Menu
5 เทคนิคการฟังของผู้นำที่ดี.. เว็บไซต์ฮัฟฟิงตัน โพสต์ นำเสนอบทความระบุว่า ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ฟังที่ดี และต้องสามารถนำสิ่งที่ฟังมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดอีกด้วย โดยเทคนิคในการฟังมีอยู่ด้วยกัน 5 ข้อ ดังนี้